Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Systematiskt Brandskyddsarbete-SBA

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller
organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande
av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär
kan vara utbildning och information.
För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt
brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela
användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.